ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಯುವ ದಸರಾ

ಮಹಾರಾಜ ಮೈದಾನ

ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ…