ಯುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ : ಉದ್ಘಾಟನೆ – ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು.

ಯುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ : ಉದ್ಘಾಟನೆ - ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು.

ದಿ : 30.9.2022 . ಯುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ : ಉದ್ಘಾಟನೆ – ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೈಸೂರು ದಿ 01.10.2022. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮದಾಸ್. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೈಸೂರು . ಚಿಗುರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ : ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 2.30ಕ್ಕೆ ‘ಉದ್ಯಾಟನೆ: ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಲ್’ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ; ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ‘ಮೈಸೂರು