ಸುದ್ಧಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ೨೦೧೬ ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ / ಯುವ ದಸರಾ ಖರ್ಚು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಖರ್ಚು ವಿವರ 2016ರ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಛ ರೂ.
ಒಟ್ಟು ತಂಡ - 122
ಅಂದಾಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - 50
1 ಡಿ.ಎ. (ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ) 610000 ರೂ.
2 ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ 1220000 ರೂ.
3 ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಪ್ರವಾಸ) 305000 ರೂ.
4 ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ 610000 ರೂ.
5 ನಿರೂಪಕರು 54000 ರೂ.
6 ತೀಪುರ್ಗಾರರ ಗೌರವಧನ 48000 ರೂ.
7 ತಾರಾ ಸಂಭಾವನೆ 20000 ರೂ.
8 ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ 150000 ರೂ.
9 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ (ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 700 ಪೋಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 300 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ * 40 ರೂ.) 700000 ರೂ.
9 ಸಿ.ಸಿ.ಟಿವಿ. 90000 ರೂ.
9 ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ 90000 ರೂ.
9 ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ 90000 ರೂ.
9 ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ 60000 ರೂ.
9 ಜಾಹಿರಾತು ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ 90000 ರೂ.
10 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ : 4137000 ರೂ.
ಕ್ರ.ಸಂ. ಖರ್ಚು ವಿವರ 2016ರ ಯುವ ದಸರಾ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಛ ರೂ.
1 ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು 6500000 ರೂ.
2 ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರುಿ 1000000 ರೂ.
3 ಸಿ.ಸಿ. ಟಿವಿ ಿ 90000 ರೂ.
4 ಪ್ರಿಂಟ್ಿ 90000 ರೂ.
5 ಜಾಹಿರಾತು, ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ 90000 ರೂ.
6 ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಿಿ 60000 ರೂ.
7 ಆಹಾರ ಿ 500000 ರೂ.
8 ನಿರೂಪಕರು 100000 ರೂ.
9 ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ 90000 ರೂ.
10 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ : 8520000 ರೂ.
1 ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ 2016 ರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 4137000 ರೂ.
2 ಯುವ ದಸರಾ 2016 ರ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 8520000 ರೂ.
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ : 12657000 ರೂ.